Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

hpshop.pl

 

Regulamin określa ogólne zasady i warunki  sprzedaży prowadzonej przez Healthy Performance Supplements Bartosz Bartuś Gdynia ul.Wittekówny 10b/27 NIP 9581236908 REGON: 365735316 za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem  www.hpshop.pl

 

 

§1

Definicje

 •          sklep– Healthy Performance Supplements Bartosz Bartuś prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego hpshop.pl

 

 •          klient - fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa może być strona sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego

 

 •          dostawca- Podmiot obcy, której Sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta produktów

 

 

1.       Sklep – Healthy Performance Supplements Bartosz Bartuś prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego hpshop.pl

2.       Klient –osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawa może być strona sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego

3.       Dostawca – Podmiot obcy, której Sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta produktów;

4.       Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Serwisie form płatności elektronicznych.

§2

Składanie zamówień

Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ( np.Internet Explorer, Mozilla Firefox ,Opera ,Google Chrome, Mozilla Firefox,), oraz aktywnego adresu poczty elektroniczne(konto e-mail)

 

Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7(siedem) dni w tygodniu

 

Klient może składać zamówienia  :

 •          Za pośrednictwem sklepu internetowego
 •          Za pośrednictwem  poczty elektronicznej biuro@healthyperformance.pl -takie zamówienie traktowane jest jako złożenie oferty, która każdorazowo musi być potwierdzona mailem zwrotny wraz z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.

 

 1.         Zamówienia  można składać po uprzednim zarejestrowaniu się i  zalogowaniu do sklepu internetowego, co wiąże się z zaakceptowaniu postanowień regulaminu.
 2.         Rjestracja polega na utworzeniu konta klienta, które jest indywidualnym panelem stworzonym dla klienta przez sprzedawcę
 3.         Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień przez klienta
 4.         Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w  swoim  Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności poprzez ikonę”realizuj zamówienie”.
 5.         W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
 •          wyboru zamawianych towarów i ich ilości;
 •          wskazania adresu dostawy zamówienia oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, podania danych do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy);
 •          wyboru opcji dostawy;
 •          wyboru formy zapłaty.

     6.        Klient, który złożył zamówienie klikając w ikonę” POTWIERDZAM  ZAMÓWIENIE”, zawiera umowę sprzedaży, zamawianych towarów ze Sklepem

 

 

§ 3

 Realizacja zamówień

 

1.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:

2.    Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Serwisie i przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.    W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Następnie Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.    Zamówienie zostanie zrealizowane  w ciągu 48(czterdziestu ośmiu godzin)  od wpłaty należności na konto lub złożenia zamówienia w przypadku wybrania płatności gotówka przy odbiorze, przesyłki kurierskiej za pobraniem

5.    Zrealizowanie zamówienia obejmuje skompletowanie zamówionych towarów i przekazanie ich dostawcy.

6.    Jeżeli zamówiony przez Klienta towar z nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie przewidziany do realizacji, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie, w celu uzgodnienia realizacji zamówienia.

7.    Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 .

8.    Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy,  z  zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności

9.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

10.   Sklep nie wysyła towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka taka może być zrealizowana po konsultacji ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 

 

§ 4.

Ceny towarów

 1.         Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu podawane są w złotych polskich .
 2.         Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu podawane są   cenami brutto i zawierają aktualną stawkę podatku VAT 
 3.         Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

 

§ 5.

Modyfikacja składanych zamówień

 1.         Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu.
 2.         Koszty poniesione przez Sklep w związku z dokonaniem przez Klienta modyfikacji zamówienia po jego wysłaniu obciążają Klienta.
 3.         Modyfikacji zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail.

 

 

§ 6.

Formy płatności

 1.         Zapłaty za zakupione towary Klient może dokonać:

 

1.1)          osobiście, płacąc gotówką przy odbiorze

1.2)          przelewu na konto sklepu 14 1140 2004 0000 3402 7705 0927

1.3)          Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

      2.  W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

 

 

§ 7.

Reklamacje

 1.         Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2.         Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, jest niezgodny z umową.
 3.         Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
 4.         W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@healthyperformance.pl a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru na adres Sklepu z dopiskiem: "reklamacja".
 5.         Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 6.         W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, wyłącznie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7.         Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  
 8.         Sklep może zaoferować inny towar w zamian za towar reklamowany. Do wysłania towaru zastępczego wymagana jest zgoda Klienta wyrażona w drodze wiadomości e-mail.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1.         Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej . Nie dotyczy to towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 2.         Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1, jedynie, gdy towar nie został zniszczony w stopniu przekraczającym uszkodzenia wynikające z normalnego używania i jest kompletny.
 3.         W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu w stanie niezmienionym, na koszt Klienta, w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4.         Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na konto bankowe klienta, chyba że strony uzgodnią inaczej
 5.         W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6.         Zwrot przesyłki z towarem następuje na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub poczty na adres Sklepu.
 7.         Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków na nim ciążących, m. inn. w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy  w przypadku:

 1.         podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
 2.         braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem  telefonu lub adresem e- mail,
 3.         nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 4.         uznania przez Sklep, że występuje podejrzenie działania Klienta  niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia prawa, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę.
 5.         Złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez sklep

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 9.

Dane osobowe

 1.      Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 2.     Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

  Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

  Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, (z  wyłączeniem przekazania adresu e-mail do serwisu Opineo.pl) chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za towary zakupione w Sklepie, Spółce:

 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

Kapitał zakładowy:  4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości)

   3.      Dane osobowe przetwarzane są przez właściciela sklepu internetowego hpshop.pl

   4.      Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).

   5.      Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2014
 2.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r., Nr 1225 j.t.).
 3.         Sklep, pod warunkami opisanymi poniżej, może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu, odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.         W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Sklep w terminie 14 dni przed planowaną zmianą poinformuje o zmianie Klienta poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem www.helalthyperformance.pl oraz wysłanie informacji drogą e-mail.
 5.         W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6.         Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie odstąpił od umowy.
 7.         Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 8.         Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 9.         Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez klienta ze sklepem


płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl